Information till kontaktpersoner hos kunder om Zoezis behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Zoezi AB, Norra Oskarsgatan 27A, 582 73 Linköping, tel. 013-101840, (”Zoezi”) värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt gällande lag. Zoezi är s.k. personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med det företag som du verkar hos och som är vår kund. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål är berättigat och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser också att berättigade intressen för behandling av dina personuppgifter är planering och utveckling av vår verksamhet, marknadsföring av våra egna produkter och tjänster, goodwill, säkerhetsändamål och rättsliga anspråk.

I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag. Behandling av dina personuppgifter kan ske av företag i USA som är anslutna till s.k. privacy shield, vilket har godtagits som en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med det företag som du verkar hos och i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till tio år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten). Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Tveka inte att fråga

Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, tveka inte att fråga Johanna Zechel (info@zoezi.se).